Office Bearers

Patron : Dr. (Mrs.) Rama, Principal, +91-9891172389

President : CA Pramod Kumar Gupta, +91- 9811071821

Vice Presidents
Mr. N.K. Jain, +91- 9213125714
Mr. Yashpal Gupta, +91-9312258851

Secretary : Dr. Preeti Dharmarha, +91-9810164942

Jt. Secretaries
CS Mukesh Kumar Agarwal, +91-9868203327
Mr. R K Gupta, +91-9810589530

Treasurer : Dr. Anand Sonkar, +91-9810675174

Executive Members

Dr. Bijendra Singh – 9868239171
Dr. Namrata Soni – 9899152463
Ms. Arti Kalia – 011-27417723
Mr. C K Arora – 9811334180
CA. Kamal Ahuja – 9891800500
Mr. M P Rustagi – 9818795554
Brig. M N Kaushik – 9811480044
Mr. Mahendra Kr. Goel – 9810808800
Ms. Manisha Goel – 9312400320
Dr. Nitin Malik – 9968262727
CS. Param Tej Mittal – 9811988950
Mr. Prabhat Kr. Pandey – 9868007101
Mr. Prashant M Doshi – 9312884360
Mr. Rajesh Jain – 9810028404
Mr. Ramanand Aggarwal – 9312233366
Mr. Sudhir Kr. Sharma – 9811271868
CA. Vipul Goel – 9818721414
Mr. Yogendra Kr. Goel – 9818386711
Mr. Shyam Kapoor- 9818502552
Mr. Chandershekhar – 7838832320
Dr. Rajesh Mohan – 01125282875
Ms. Sonam- 8377811024

PRO
Mr. Satish C.Ojha – 9968223572